Pravidlá prepravy
     Cestovný lístok platí na jednu jazdu bez rozdielu nástupu a výstupu. Cestovný lístok je neprenosný a dĺžka jazdy je maximálne jeden okruh cestovnej trasy od miesta nástupu. Cestujúci, ktorý sa nepreukáže platným cestovným lístkom bude z prepravy vylúčený a zaplatí pokutu 50€. Dieťa do 12 rokov sa môže prepravovať len v sprievode dospelej osoby, ktorá zároveň zodpovedá za jeho bezpečnosť. Počas jazdy nie je dovolené stáť, ani sa pohybovať v rámci vozňa. Vystupovať a nastupovať z vozňa sa môže len miestom na to určeným. Nástup a výstup je povolený za úplného zastavenia súpravy po jasnom pokyne šoféra súpravy. Vo vagóne nie je povolené fajčiť, konzumovať stravu a alkoholické nápoje, vykláňať sa z vagóna, a dotýkať sa predmetov mimo priestoru, v ktorom cestujete. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z prepravy vylúčiť osoby pod vplyvom alkoholu a návykových látok, ako aj osoby, ktoré svojím správaním narúšajú plynulý priebeh jazdy. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci zabudnuté, stratené alebo odcudzené v súprave, ako ani za škody spôsobené nedodržiavaním pravidiel dopravy. V prípade nepriaznivého počasia alebo dopravnej zápchy si prepravca vyhradzuje právo prerušiť spoj prípadne časový harmonogram. Zakúpením cestovného lístka súhlasíte s týmito pravidlami prepravy.